Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Transitie 18 jaar

18 jaar worden en ongeneeslijk ziek zijn, wat betekent dat voor de zorg?

18 jaar worden en ongeneeslijk ziek zijn, wat betekent dat voor de zorg?

Steeds meer jongeren die palliatieve zorg nodig hebben, bereiken de volwassen leeftijd. 18 jaar, dat is een mijlpaal om te vieren. Tegelijkertijd zorgt het voor verschillende problemen in de zorg. Dat moet beter!

 

Ontdek tools voor de praktijk

 


 

18 jaar worden en ongeneeslijk ziek zijn, wat betekent dat voor de zorg?

Hoe zorgen we voor een betere overgang van 18- naar 18+?

Jongeren die palliatieve zorg nodig hebben en hun naasten, verdienen een vloeiende overdracht van zorg en begeleiding als ze 18 jaar worden. Om deze overgang van 18- naar 18+ werken we, kind- en volwassenzorg, samen aan verschillende dingen.


Heb je een vraag?

Heb je vragen over de transitie 18-/18+ binnen het NPPZ II - Kind en Jongere? Neem dan contact op met:

Bewustwording vergroten van zorgverleners en naasten van de gezinnen

Op tal van vlakken wordt gewerkt aan het vergroten van de bewustwording van de transitie 18-/18+ in de palliatieve zorg bij professionals en naasten. Met betrokkenen uit de kinder- en volwassen palliatieve zorg hebben we een uitvraag gedaan om het vraagstuk over de transitie 18-/18+ verder te verdiepen. Waar hebben we het precies over? Wat gebeurt er al en wat is nog nodig om bewustwording te creëren over de uitdagende transitie palliatieve zorg 18-/18+?

Momenteel wordt er in verschillende regio’s in duo’s (kinderpalliatieve zorg en volwassen palliatieve zorg) gewerkt aan concrete acties om de bewustwording te vergroten. Het gaat om concrete acties die passend in de regio laagdrempelig uit te zetten zijn. Denk bij aan een webinar, een gezamenlijk artikel of leren van elkaar door met elkaar mee te lopen. 


Bewustwording vergroten binnen jouw organisatie? Deze handvatten helpen je verder!

Presentatie partnerorganisatie

Coördinatoren in de kinder- en volwassen palliatieve zorg
informeren hun achterban over de transitie 18-/18+. Hierdoor
wordt de bewustwording over het vraagstuk vergroot. Wil
je ook handvatten voor meer bewustwording over de transitie?

Bekijk de presentatie

“En alles komt op losse schroeven te staan”

18 jaar worden met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte is voor veel ouders en jongeren samen te vatten in 2 woorden: angst en onzekerheid.

Bekijk het onderzoeksrapport

Kennis en informatie vindbaar en toegankelijk maken

We willen een centrale plek creëren waar alle kennis en informatie met betrekking tot de transitie palliatieve zorg 18-/18+ beschikbaar, toegankelijk en duidelijk is. 

Er is een brede inventarisatie gedaan onder experts, onderzoekers, Kinder Comfort Teams, en andere betrokkenen om inzicht te krijgen wat er aan tools, informatie en initiatieven m.b.t. transitie palliatieve zorg 18-/18+ beschikbaar is. Daarnaast ontwikkelen we gedurende dit project nieuwe informatie. 

Voorlopig is de beschikbare kennis en informatie vanuit het project gebundeld.


Model voor samenwerking tussen netwerken kinder- en volwassen palliatieve zorg vormgeven

Vanuit de kinder- en volwassen palliatieve zorg is een overzicht gemaakt van de kenmerken, structuren en taken van de verschillende netwerken en teams die betrokken zijn bij deze zorg. Ook is een verkenning gedaan hoe de overdracht van 18- naar 18+ tussen de netwerken verloopt. Deze overdracht heeft aandacht nodig, advies: kijk naar rol van Arts VG en huisarts en overweeg coördinatie met specifieke expertise. 

Met verschillende acties en leren van casuïstiek werken we aan het komen tot een model van samenwerking tussen de kinder- en volwassen netwerken palliatieve zorg die bijdraagt aan een vloeiende transitie palliatieve zorg 18-/18+.


Inzicht krijgen in de behoeftes van gezinnen van jongeren met EMB

De groep 'jongeren met ernstige verstandelijke beperkingen (EMB) komt vaak als niet gezien en gehoord naar voren rond de transitie palliatieve zorg 18-/18+. Met een aantal concrete acties in verschillende regio’s, werken we eraan inzicht te verkrijgen in de specifieke behoeften van deze gezinnen. 

Dit doen we onder andere door te werken aan de verankering van de beroepsgroep Arts VG ten behoeve van een vloeiende transitie palliatieve zorg 18-/18+ voor jongeren met EMB. Ook werken wij mee aan het ZonMW Stap-op project. In co-creatie vertalen we tools binnen de transitie 18-/18+ naar jongeren met EMB.


STAP-OP

Betere transitiezorg voor jongeren met verstandelijke beperkingen met een gezondheidsprobleem.

Ontdek STAP-OP

Ervaringsverhalen van ouders

‘Mijn grootste angst is dat mijn dochter niet comfortabel kan sterven.’


Leonieke, moeder van een dochter (27 jaar) met een neurologisch ontwikkelingsstoornis, beschrijft een van haar belangrijkste knelpunten.
“Mijn grootste angst is dat mijn dochter niet comfortabel kan sterven.”
Jongeren met palliatieve zorgvragen gebruiken zoveel medicatie dat ze 
niet goed gesedeerd kunnen worden. En artsen houden zich aan de protocollen en durven er niet van af te wijken.

Help andere ouders, deel ook je ervaring!


Jouw ervaring laat ons zien wat er goed gaat en wat beter kan, zowel thuis als in het ziekenhuis. Zo draag je bij aan het verbeteren van de kinderpalliatieve zorg.

Deel jouw ervaringsverhaal

Handige tools voor de praktijk voor jongeren, ouders en professionals


Meer informatie over het project

Een vloeiende overdracht naar de volwassen palliatieve zorg, voorkomt problemen in continuïteit van goede zorg. Bovendien draagt dit bij aan proactieve zorg en ondersteuning die beter aansluit bij het leven en de persoonlijke context van de jongere.

• Juridische consequenties bij bereiken van de leeftijd van 18 jaar
• Zorgval in overgang bekostigingssystemen
• Onvoldoende betrokkenheid van de eerstelijnszorg in de kinderpalliatieve zorg, denk aan   rol huisarts en onvoldoende aansluiting kinderverpleegkundige zorg op wijkverpleegkundige zorg
• Onvoldoende informatie en ondersteuning voor ouders en jongeren over de impact van het feit dat je als jongeren met een palliatieve zorgvraag 18 jaar wordt.
• Medische behandelingen en medicatie management raken ontregeld
• Weinig voorzieningen voor palliatieve zorg gericht op jongeren na hun 18e jaar
• Bestaanszekerheid na 18 jaar komt in het gedrang. Palliatief wordt als uitsluitingscriterium gezien
• Onderwijs en wonen niet toegerust op palliatieve jongeren, vervoer ook een probleem
• Witte vlekken in zorgaanbod en hulpmiddelen
• Ongemak bij professionals om ethische dilemma’s en morele vragen bespreekbaar te maken

Overall doel is om vloeiende en doorlopend proactieve zorg & ondersteuning voor kind/jongere en gezin in de transitie palliatieve zorg van 18- naar 18+ te realiseren. Uiteindelijk moet dit leiden tot minder risico op niet-passende zorg en meer aansluiting bij het leven van het kind/jongere in de persoonlijke context.

We werken aan 4 thema’s:

1. Bewustwording vergroten van zorgprofessionals en naasten

Ambitie: Awareness rondom de uitdagende transitie -18+ voor jongeren met een palliatieve zorgvraag is vergroot waardoor palliatieve jongeren en hun gezinnen zich beter ondersteund voelen tijdens de overgang van de kindzorg naar volwassen zorg.

2. Kennis en informatie vindbaar en toegankelijk maken

Ambitie: Er is een centrale plek gecreëerd waar alle kennis en informatie met betrekking tot de transitie 18-/18+ voor palliatieve zorg beschikbaar toegankelijk en duidelijk is.

3. Model voor samenwerking tussen netwerken kinder- en volwassen palliatieve zorg vormgeven

Ambitie: Er is een model voor samenwerking van de netwerken kinder naar de volwassen palliatieve zorg ontwikkeld die bijdraagt aan een vloeiende overgang waarbij jongeren een zachte landing in de volwassen palliatieve zorg maken.

4. Inzicht krijgen in de behoeftes van gezinnen van jongeren met ernstige verstandelijke beperkingen 

Ambitie: Er is inzicht verkregen in de specifieke behoeften van gezinnen van jongeren met een ernstige verstandelijke beperkingen rondom de transitie voor palliatieve zorg van 18-/18+

Er is niemand die alle problemen kan overzien voor deze overgang van 18- naar 18+ in de palliatieve zorg. Er is ook niemand die in zijn eentje voor een oplossing kan zorgen. Om tot verandering te komen, moet hoe dan ook meer worden samengewerkt. 

In de eerste plaats werken we samen met ervaringsdeskundige ouders. Wat er op welke manier wordt geïmplementeerd moet aansluiten bij de behoefte van kind en gezin. Zij weten immers als geen ander wat er al goed gaat in de overgang van 18- naar 18+ en wat er nog beter kan. 

Daarnaast werken we samen met deelnemers uit verschillende netwerken/teams vanuit kinder- en volwassen palliatieve zorg en artsen Verstandelijk Gehandicapten. Vanuit alle 7 consortia en 7 NIK hebben deelnemers zich gecommitteerd en zijn aangesloten in de projectgroep. Ook is er een cirkel van onderzoekers en experts gevormd die betrokken blijven.

In de projectgroep werken we samen met een adviseur/specialist netwerksamenwerking om tot een model van samenwerking te komen. Met elkaar hebben we de kenmerken en mogelijkheden voor verbeterrichtingen en netwerkstrategieën verkend. 


Nieuws rondom de overgang van 18- naar 18+

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.