Skip to main content
Home  › ... Ondersteuning › Domeinoverstijgend indiceren

Domeinoverstijgend indiceren

Ernstig zieke kinderen met complexe zorgvragen voorzien van de juiste indicaties, vraagt om specifieke deskundigheid, maatwerk en samenwerking van professionals uit verschillende (wettelijke) domeinen. Een indicatieteam kan jou hierbij helpen!

 

 

 

 

Domeinoverstijgend indiceren

Oproep ouders

Ben jij ouder van een ernstig ziek kind met een complexe zorgvraag en ben je bezig met een (her)indicatie? Voel je je van het kastje naar de muur gestuurd, neem dan contact op met Leandra Beeloo via l.beeloo@kinderpalliatief.nl of 06-33353534. Na het insturen van je aanvraag en ingevulde toestemmingsformulier, hoor je op korte termijn of het team de (her)indicatie(‘s) op kan pakken, wie je contactpersoon wordt en wat de vervolgstappen zullen zijn.Introductie

Voor de bekostiging en organisatie van de zorg en ondersteuning die nodig is, zijn verschillende partijen verantwoordelijk: o.a het centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), kinderverpleegkundigen, gemeenten (wijkteams), zorgkantoren en zorgverzekeraars. In de praktijk blijkt dat ouders veel tijd en energie moeten steken in het organiseren van de indicatie van de zorg. Om dit te verbeteren heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg na een eerste verkenning in een pilot, de indicatieteams geïntegreerd binnen de Netwerken Integrale Kindzorg.


Team Noord

Werkgebied NIK Noordoost en NIK Noord-Holland/Flevoland

Team Midden

Werkgebied NIK Holland Rijnland, Utrecht en Zuid-Oost

Team Zuid

Werkgebied NIK Zuid-West en Limburg/Zuid-oost Brabant

Indicatieteam

Elk team bestaat uit indicerende kinderverpleegkundigen, medewerkers van het CIZ, Jeugdwet en Wmo medewerkers (per casus worden zij aangehaakt) en cliëntondersteuners van Cliëntondersteuning Plus. Indien nodig kunnen consulenten Passend Onderwijs ook aanhaken. In sommige gevallen is het ook wenselijk om de zorgverzekeraar of het zorgkantoor uit te nodigen.

Elk team komt 1x per 3 weken bij elkaar op dinsdagmiddag. Casussen kunnen uiterlijk donderdagochtend voorafgaand aan het overleg worden ingebracht bij de team.

Indien je al bekend bent met de werkwijze van het NIK (Netwerk Integrale Kindzorg), verwijzen wij je als eerste naar de betreffende netwerkcoördinator. Die kan dan een inschatting maken, of het indicatieteam domein overstijgend indiceren de juiste plek is voor de vraag.

Opschalingsniveau’s

A1 Expertgroep indicatieproces kindzorg (initiatief van Kinderverpleegkunde.nl.
Samenstelling: kinderverpleegkundigen -> alleen Zvw
Aanmelden via: info@kinderverpleegkunde.nl

A2 Regionale Expert Teams Jeugd (gericht op het ondersteunen bij passende jeugdhulp) -> alleen Jeugdwet en Wmo
Aanmelden kan hier

B Regionale Indicatieteams (Netwerken Integrale Kindzorg; NIK)
Samenstelling: multidisciplinair met experts uit alle wettelijke kaders (inclusief gemeenten/sociaal domein)

C Praktijkteam VWS

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.