Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Projecten › Beroepsgroep AVG

Verankering beroepsgroep Arts VG

Verankering van de beroepsgroep Arts Verstandelijke Gehandicapten (Arts VG) 

Rond 5000 kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking hebben behoefte aan palliatieve zorg. De Arts VG speelt in de overdracht van deze kinderen naar volwassenzorg een cruciale rol. Het is alleen niet vanzelfsprekendheid dat deze expertise beschikbaar komt voor deze kinderen/jongeren en hun gezinnen. De Arts VG wordt als de specialist voor deze doelgroep vaak helemaal niet of pas in een late fase betrokken. Binnen dit project gaan we aan de slag om de rol van de Arts VG te versterken en duurzaam te verankeren in de nieuwe werkwijze en overdrachtssystematiek van de Netwerken Integrale Kinderzorg en Netwerken Palliatieve Zorg. Doel is daarmee de borging en continuïteit van zorg voor de grote groep palliatieve kinderen met een verstandelijke beperking gedurende en na de transitie 18-/18+ te verbeteren. 

Verankering beroepsgroep Arts VG

Wat is het doel van het project?

De drie projecten Kennis en Informatie, Samenwerking Netwerken en Verankering beroepsgroep Arts VG hangen nauw met elkaar samen en zijn hieronder in samenhang toegelicht.

Vanuit een integrale netwerkbenadering doorlopende proactieve zorg en ondersteuning realiseren voor jongere en gezin in de transitie van palliatieve zorg 18-/18+. Dit moet leiden tot proactieve zorg die meer aansluit bij het leven en de persoonlijke context van de individuele mens (kind/jongere).

Tevens moet dit leiden tot meer bewustwording en kennis bij zorgverleners in de kinder- en volwassenzorg ondersteunt met tools zoals de ontwikkeling van scholingsmateriaal, voorlichting, folders, webinars, elearning met relevante kennis over de transitie palliatieve zorg 18-18+.  

Subdoelen:

1.     Verzamelen, verwerken en delen van relevante kennis en informatie over palliatieve zorg voor adolescenten/jongvolwassen.

2.     Vormgeven van gestructureerde samenwerking tussen de 65 netwerken palliatieve zorg (NPZ) en de 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) waar ook de 8 Kinder Comfort Teams (KCT's) onderdeel van uitmaken.

3.     Waar het gaat om het verbeteren van de transitie 18-/18+ zorg dragen voor de verankering van de beroepsgroep artsen voor verstandelijk gehandicapten (Arts VG) in kaders en werkwijze van de netwerken.

Welke stappen worden er gezet?

 • Er is een brede inventarisatie gedaan onder experts, onderzoekers, kindercomfortteams, en andere betrokkenen om inzicht te krijgen wat er aan tools, onderzoeken, projecten, programma’s, initiatieven en aanvragen m.b.t. transitie palliatieve zorg 18-/18+ beschikbaar is en loopt. Dit om dubbel werk te voorkomen en te komen tot afstemming en samenwerking.
 • Vanuit de kinder- en volwassen palliatieve zorg is een overzicht gemaakt van de kenmerken van de verschillende netwerken en teams die betrokken zijn bij kinder- en palliatieve zorg om inzicht te krijgen in de huidige structuren, taken, werkwijzen en samenhang.
 • Een projectgroep met een brede vertegenwoordiging vanuit alle regio’s van de consortia PZNL en de kinderpalliatieve zorg is gestart en nadere verdieping van het vraagstuk is met elkaar gedaan aan de hand van de 10 aanbevelingen uit het Rapport ‘Ernstig ziek en dan word je 18!’ 
 • De opbrengst van de brede inventarisatie is besproken in de projectgroep. Er zijn 3 thema’s geformuleerd: awareness, kennis en informatie en model voor samenwerking.
 • Afspraken zijn gemaakt over regionale samenwerking van kinder- en volwassen palliatieve zorg coördinatoren (vertegenwoordiging vanuit de consortia PZNL en de NIK-coördinatoren) om gezamenlijk een nadere inventarisatie in de regio te doen over de thema’s en om bewustwording te creëren over transitie palliatieve zorg 18-/18+.
 • Voor het project ‘Verankering van de Arts 18-/18+ zijn contacten gelegd met Arts VG en huisartsen.
 • De projectgroep is uitgebreid met ervaringsdeskundigen en alle NIK-coördinatoren.
 • In december '23 vindt een projectgroep plaats om vanuit de thema’s het vaststellen van de doelen voor 2024 plaats, gericht op richting geven aan concrete acties en experimenten, o.a 
  • verdere verdieping van de regionale samenwerking volwassen en Kinderpalliatieve zorg met concrete acties rond communicatie en scholing.
  • verder vormgeven model voor samenwerking
  • start projectgroep ‘Verankering Arts VG’
 • In 2024 gaan werkgroepen met vertegenwoordiging ervaringsdeskundigen, kinder- en volwassen palliatieve zorg met de concrete acties en experimenten aan de slag.

Welke resultaten zijn er al behaald?

 • Inventarisatie over transitie palliatieve zorg 18-/18+ is afgerond.
 • Projectleden informeren hun achterban over dit project, hiervoor gebruiken zij een presentatie vanuit de projectgroep. Hierdoor wordt de bewustwording over het vraagstuk vergroot.
 • Er is een overzicht beschikbaar van de beschikbare informatie en tools over transitie palliatieve zorg 18-/18+.

Wie zijn er betrokken bij het project?

 • Binnen de projecten transitie palliatieve zorg 18-/18+ werken we samen met een brede vertegenwoordiging vanuit ervaringsdeskundigen, deelnemers uit netwerken/teams vanuit kinder- en volwassen palliatieve zorg en arts VG’. 
 • Vanuit de inventarisatie is een cirkel van onderzoekers en experts gevormd die betrokken blijven.
 • In de projectgroep werken we samen met een adviseur/specialist netwerksamenwerking om tot een model van samenwerking te komen. Met elkaar hebben we de kenmerken en mogelijkheden voor verbeterrichtingen en netwerkstrategieën verkend. 

Handige links

Tools en methodieken binnen de transitiezorg 18-/18+
Tools

 • Animatie transitie - Ontwikkeld door Stichting Kind & Ziekenhuis, informatie rondom de transitiezorg
 • Vinkwijzer - Tips en checklist voor jongeren met EMB die 18 worden
 • Toolkit op eigen benen - Uitgebreide toolkit rondom transitiezorg chronisch zieke jongeren (Groeiwijzer, ITP en Ready Steady Go is hier een onderdeel van)
 • Groeiwijzer - Bedoeld om de natuurlijke gang naar zelfstandigheid bij een vb op een natuurlijke manier te prikkelen
 • Individueel Transitieplan (ITP) - Actieplan voor zelfmanagement en zelfredzaamheid
 • Goed Leven Plan - Digitale tool waar cliëntondersteuners samen met cliënten en hun gezinnen nadenken over toekomstige zorg, transitie fase is hier onderdeel van.
 • Kwaliteitsstandaard kind-volwassenzorg - Inclusief link naar webinar over de richtlijn op de startpagina

Methodieken

 • Peerbuddy - Buddy tijdens transitiefase, Amalia binnen Radboud MC als eerste gestart
 • Ready Steady Go - Methode om jongeren met een chronische aandoening zelfstandiger te laten worden in de zorg

Vragen of contact

Voor vragen over dit project kan je contact opnemen met:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.