Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Beleid en bekostiging › Verbeteragenda

Verbeteragenda hulpmiddelen

Ouders van een ernstig ziek en/of zorgintensief kind ervaren veel problemen met de aanvraag en levering van hulpmiddelen. Het is vaak voor een lange tijd, het kost veel tijd om te regelen en het is een frustrerend proces. Zij zijn hierin niet de enige. Dit geldt ook voor hulpmiddelen voor volwassenen. Het aanvragen, leveren én meeverhuizen van hulpmiddelen moet en kan beter. Het project ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’ heeft dit als doel.

Daarom hebben meerdere landelijke organisaties een ‘Normenkader hulpmiddelen’ gemaakt dat is uitgewerkt in het project ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’. Dit is een landelijk project waar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kartrekker van is en waar het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg aan deel heeft genomen. Wij hebben hierin de mening van kind en gezin verwerkt. Zo zijn er twee duidelijke overeenkomsten opgesteld waar alle betrokken partijen in de praktijk aan moeten voldoen. Een uitkomst voor iedereen die een hulpmiddel nodig heeft. 


Resultaten

Het is de bedoeling dat alle gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers de gemaakte afspraken gaan toepassen in de praktijk. Dat betekent o.a.:

  • dat bij verhuizing van het kind of gezin, de overname van het hulpmiddel (of hulpmiddelen) volgens de afspraken in het convenant geregeld wordt.
  • dat het op maat gemaakte hulpmiddel voor de cliënt beschikbaar blijft wanneer de cliënt verhuist van de ene gemeente naar de andere, en wanneer de cliënt van de Wmo naar de intramurale Wlz verhuist.
  • dat partijen de beschreven model-maatwerk handelswijze in hun uitvoeringsorganisatie opnemen.
  • dat in de aanpak wordt vastgelegd dat een hulpmiddelenadvies van de behandelaar zo veel mogelijk zal worden overgenomen bij de beoordeling welk hulpmiddel passend is voor de cliënt.
  • dat alle partijen een vorm van dienstverlening op maat inzetten bij de doelgroep met een moeilijke hulpmiddelenvraag.

Partijen beslissen echter zelf of ze de convenanten ondertekenen. Vraag daarom of jouw gemeente en/of leverancier de convenanten ondertekent. Willen ze dat niet? Verwijs dan naar de oproep van de VNG om dit wel te doen.

Handige producten

Twee andere belangrijke resultaten van het project ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’ zijn de ontwikkeling van een wegwijzer en de DRIVEcheck:

  • Wegwijzer: voor mensen die een hulpmiddel willen aanvragen, uitleg hoe hij deze moet aanvragen, met welke instanties hij tijdens de toegangs procedure te maken krijgt en hoe de verschillende spelers zouden moeten acteren om deze procedure snel en zorgvuldig te laten verlopen.
  • DRIVEcheck: een overzicht met aandachtspunten op het gebied van bejegening (hoe we omgaan met elkaar). DRIVE staat voor: doelgericht, respectvol, inlevend, vindingrijk en effectief.

Voor beide producten heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg haar ideëen gedeeld. Naast de genoemde ‘producten’ heeft de verbeteragenda ook gezorgd voor meer duidelijkheid in elkaars processen en wederzijds begrip.

Monitoring en meting

Het monitoren van de praktijk

De grote vraag is nu of de afgesproken verbeteringen gaan zorgen voor een betere en snellere aanvraag én levering van een hulpmiddel. Het is belangrijk om dit in de gaten te houden. Voormalig Minister Hugo de Jonge heeft de VNG daarom de opdracht gegeven om een effectmeting uit te voeren. Nu en volgend jaar worden mensen met een hulpmiddel – of die een hulpmiddel aanvragen – en hun naasten bevraagd.

Meldpunt

Alle problemen zijn met de behaalde resultaten van dit project helaas nog niet (direct) opgelost. Mensen die problemen hebben met hun hulpmiddel(en) en er niet uitkomen met bijvoorbeeld hun gemeente, de leverancier of het zorgkantoor, kunnen daarover contact opnemen met het Juiste Loket, via: 030-7897878 of meldpunt@juisteloket.nl.


Handreikingen en brochures

Er zijn diverse handreikingen en brochures in het project Verbeteragenda hulpmiddelen ontwikkeld en vastgesteld. We hopen dat het gebruik van de producten ertoe bijdraagt dat de uitvoering van gemeenten en andere betrokken partijen gaat voldoen aan het normenkader toegang hulpmiddelen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.