Skip to main content
Home  › ... Over kinderpalliatieve zorg › Beleid en bekostiging › Kader passende zorg

Hoofdlijnen kader passende zorg

Eerder dit jaar heeft het Zorginstituut Nederland het Kader Passende Zorg gepubliceerd. We zien daarin diverse voorstellen die verstrekkende gevolgen zullen hebben voor de inrichting van de zorg in de periode tot 2040. We vragen jou aandacht voor enkele grote thema’s daarin. Het Kader beschrijft ontwikkelingen die in 2040 gehaald moeten zijn.

  • Zorgverzekeraars en zorgkantoren kopen alleen nog zorg in die bewezen effectief en doelmatig is. Het tarief is afhankelijk van de mate waarin doelmatigheid kan worden aangetoond. (P.14, bullit 1 en 4). Dit betekent dat organisaties (hoe groot of klein ook) doelmatigheid moeten kunnen aantonen. Het vraagt tijd, mankracht en wendbaarheid om hierin goed inzicht in te kunnen geven.
  • Van zorgorganisaties en hun vertegenwoordigers wordt verwacht dat zij (mee)werken aan (regionale) netwerkvorming met partners binnen en buiten de zorg. Dit komt ook terug in de bekostiging. Dit vraagt regionale aandacht voor visie, doel en governance van het netwerk en levert vraagstukken op rondom effectiviteit, soevereiniteit, deelbelangen en het gedeelde belang. (P. 13, P.15 punt 5). Met de Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) en de ontwikkeling van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn wij hierop voorbereid. Doorontwikkeling is noodzakelijk om aan de veranderende eisen te kunnen voldoen. Netwerksamenwerking is de vrijblijvendheid voorbij.
  • Van zorgverzekeraars en zorgkantoren wordt gevraagd om meer in samenhang in te kopen en te contracteren. De kleinere verzekeraars in de regio moeten de twee grootste verzekeraars volgen om passende zorg vorm te geven. (P.14 punt 2)
  • Passende zorg begint bij zelfzorg en informele zorg. Pas als dit onvoldoende kan bijdragen, sluit formele zorg aan. (P.9) Dit vraagt visievorming door het veld.

Dit rapport laat een nieuwe realiteit zien in 2040 en vraagt van de organisaties in het veld om daarin mee te bewegen. Deze ontwikkelingen zijn in eerste instantie gericht op de curatieve zorg, maar zullen ook effect hebben op het sociaal domein en de palliatieve zorg. We zien dat dit rapport niet op zichzelf staat. De grote lijnen kwamen in september 2021 ook aan de orde bij de NIK-dag naar aanleiding van het rapport ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen’ (Ministerie van Financiën, april 2021). Ze zijn ook terug te zien in andere publicaties zoals de Verkenning sectoroverstijgende betaaltitel (Nederlandse Zorgautoriteit, juli 2021) en het ontwerp-Integraal Zorg Akkoord dat in september 2022 is gepubliceerd.

We gaan graag met jullie in gesprek over deze ontwikkelingen en hoe wij ons kunnen voorbereiden op de toekomst. Het gaat om een verandering die wij alleen samen kunnen realiseren.

 

Meggi Schuiling-Otten
Bestuurder Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.