Skip to main content

Het begeleiden van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen

Auteurs: Amissa Oude Egberik, Ayla Kruger, Doha Jarbandhan, Emelie Döring, Evelien van Winden, Julia van Gilst
Onderwijsinstelling: De Haagse Hogeschool
Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool, Vilans en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Probleemstelling

We zijn aan de slag gegaan met een pedagogisch vraagstuk uit de praktijk die gericht is op de zorg en ondersteuning aan ernstig zieke kinderen en hun gezinnen waarbij de vier leefdomeinen centraal staan. Er zijn vier centrale leefdomeinen: medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid (MKS, 2002). Deze vier leefdomeinen komen aan bod in de ervaringsverhalen die de ouders zullen inbrengen in de Wonder Labs. Tijdens de Wonder Labs wordt gekeken hoe de professionals de zorgverlening op deze gebieden kan verbeteren. Binnen Wonder Labs wordt er geleerd aan de hand van ervaringsverhalen. Dit zijn ervaringsverhalen van ouders die een ernstig ziek kind hebben of hadden (genezen of overleden). Zorgprofessionals, studenten en andere betrokken bij de zorg voor het ernstig zieke kind en het gezin kunnen hierbij veel leren. Het handelen en de zorg kan zich hierdoor verder ontwikkelen en verbeteren. Het is daarom belangrijk onderzoek te doen om nieuwe manieren te ontwikkelen en te ontwerpen om ervaringsverhalen met elkaar te delen.

Onderzoeksvraag

‘Hoe kan de effectiviteit van ‘Wonder Labs’ vergroot worden aan de hand van nieuwe methodes om verdieping te zoeken in ervaringsverhalen en bij te dragen aan het pedagogisch klimaat/vraagstuk?’

Eindproduct

Het eindproduct bestaat uit drie methodieken; podcast, film en dagboek. Iedere methodiek is uitgewerkt aan de hand van een draaiboek. Zie bijlage 1. De draaiboeken bestaan uit een beginfase waarin de doelstelling, regels en de rolverdeling beschreven staan. Vervolgens staan de activiteiten uitgeschreven verweven met de vijf kamers van Wonder Labs. Daaropvolgend staat de werkwijze (stappenplan) beschreven, zodat de activiteit in de praktijk uitgevoerd kan worden. Als laatst staat beschreven hoe binnen de bijeenkomsten het pedagogische klimaat verwerven wordt.

Advies

De nieuwe methodes om de effectiviteit van de Wonder Labs te vergroten en de ervaringsverhalen te delen zijn door middel van een film, een podcast en een dagboek. Door meerdere malen contact te hebben gehad met ons contactpersoon vanuit Vilans hebben zijn we op deze ideeën gekomen die aansluiten bij de Wonder Labs, zoals ze nu zijn. De nieuwe werkvormen sluiten dus goed aan bij de hiervoor gebruikte methodes. Wij hebben het gevoel dat, door middel van deze nieuwe methodes er weer nieuwe gedachtegangen in werking kunnen worden gezet. Zo krijgen de deelnemers van Wonder Labs de optie om te bekijken wat voor hen het beste zou werken. De ene deelnemer zal meer baadt hebben bij een podcast en de andere deelnemer bij het dagboek. Hier kan dan ook voorafgaand aan de bijeenkomsten aandacht aan besteed worden. We zijn tevreden dat we hierin een bepaalde diversiteit hebben kunnen aanbieden. Onze aanbeveling is dan ook dat Wonder Labs gebruik kan gaan maken van onze drie methodes: het dagboek, de podcast en de film. Voorafgaand aan de bijeenkomst kan met de deelnemende groep besproken worden naar welke methode de voorkeur uitgaat. Door op deze manier te werk te gaan hopen wij dat er meer openheid ontstaat binnen de deelnemende groep en er nog meer ruimte ontstaat om verhalen te delen op hun eigen manier. Daarnaast zijn deze methodes ontworpen om op een andere manier naar de ervaringsverhalen te kijken en tot nieuwe perspectieven en inzichten te komen.

In de hoofdvraag staat niet alleen de vraag om verdieping te zoeken in de ervaringsverhalen, maar ook de manier waarop Wonder Labs kan bijdragen aan het pedagogisch klimaat en de pedagogische vraagstukken. Wij vinden het belangrijk dat Wonder labs een goed pedagogisch klimaat waarborgt waarin de deelnemers zich veilig voelen en meer durven te vertellen. Dit is niet alleen van belang voor het delen van de ervaringsverhalen, maar ook te laten zien hoe een goed pedagogisch klimaat eruitziet en voelt. De zorg rondom het zieke kind is niet alleen medische zorg, maar ook pedagogische zorg.

Onze aanbevelingen voor een goed pedagogisch klimaat zijn dan ook; een rustige omgeving waar de ervaringsverhalen vertelt kunnen worden, er wordt respectvol met elkaar omgegaan, het programma is duidelijk voor iedereen dit zal voor rust kunnen zorgen, er wordt sensitief responsief naar elkaar gereageerd en deelnemers steunen elkaar. Daarnaast is het ook belangrijk dat binnen de Wonder Labs er oog is voor de pedagogische vraagstukken uit de ervaringsverhalen en die ook gesignaleerd kunnen worden. Om de opdrachtgevers hierin te ondersteunen hebben wij een stappenplan gemaakt als handvat en deze verwerkt in de draaiboeken.


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom kinderpalliatieve zorg.